Home

Woord voor woord vertaling Bijbel

Het venster onder het venster met de bijbeltekst bevat de bijbeltekst in de oorspronkelijke taal (Hebreeuws/Aramees of Grieks), voorzien van een transliteratie (een omzetting naar het Romeins schrift) en een woord-voor-woord vertaling. Je kunt kiezen voor 'alleen Hebreeuws' of 'alleen Grieks' en worden de transliteratie en de interlinievertaling verborgen en krijgt men uitsluitend de Hebreeuwse of Griekse tekst te zien Voor een deel zal dat komen omdat in het OT veel meer plaatsen en personen genoemd worden. Sommige boeken in het NT lijken veel op elkaar, zoals bijvoorbeeld Marcus en Mattheüs. Maar misschien wordt in het eerste deel van de bijbel gewoon een bloemrijkere taal gebruikt De Naardense Bijbel (NB) is een woord voor woord Bijbelvertaling van de Bijbel uit de Hebreeuwse, Arameesche en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Bijbelvertaler Pieter Oussoren. Uitgangspunt van de Naardense Bijbel is dat de bronteksten er in de eerste plaats zijn om voor te lezen, vandaar de kolometrische zetting

De Naardense Bijbel | Vlaamse Bijbelstichting

Bijbelvertalingen Interlineair. Zie ook: Bijbelvertalingen, Bij een interlineaire vertaling is bij ieder grondwoord uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks een verwijzing opgenomen naar een woordenboek (meestal via een Strong-codering) en een betekenis van het woord. Hierdoor is het voor een deskundige mogelijk om versneld achter verdere informatie. Onder een concordante vertaling verstaat men een vertaling die een bepaald woord uit de te vertalen tekst telkens weergeeft met hetzelfde woord in de taal waarnaar vertaald wordt. De term wordt vooral gebruikt in verhandelingen over Bijbelvertaling. Onder idiolect vertalen verstaat men daarentegen dat men probeert de bijbetekenissen en de stijl zo veel mogelijk mee te laten klinken in de vertaling. Een concordantie is een hulpmiddel waarin alle woorden uit de Bijbel alfabetisch opgenomen zijn. Als basis heeft ISA een interlineair van de grondtekst, welke bestaat uit verschillende regels met o.a. een woord-voor-woord vertaling onder de Hebreeuwse of Griekse tekst. Naast en onder de interlineair kan een gewone vertaling worden geplaatst, zodat de interlineair beter te volgen is Etymologie. Het woord bijbel komt van het Griekse woord βιβλία, biblia, wat boeken betekent. De eerste die de term biblia gebruikte voor wat wij nu de Bijbel noemen, was waarschijnlijk Johannes Chrysostomus rond 387 n.Chr. De term duidt aan dat de Bijbel een bloemlezing of verzameling is van 66 boeken.. Samenstelling. De 66 boeken die de Bijbel vormen, bevatten ongeveer 800.000. De vertaling van een woord dat '(levens)adem', 'wind' betekent. Geest is ook de kracht waarmee God op het voelen en denken van mensen inwerkt om hen te brengen tot een leven overeenkomstig zijn wil. De heilige Geest is de goddelijke geest die wordt uitgestort over de christelijke gemeenschap

Het Grieks gebruikt als vertaling voor ruach het woord pneuma, dat vrijwel hetzelfde scala aan betekenissen heeft. De dubbele betekenis van wind en geest ontmoeten we wanneer Jezus zegt: De wind (pneuma) waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat Het woord is in de Nieuwewereldvertaling zelfs op ruim 40 verschillende manieren vertaald. Het is duidelijk dat er bij het vertalen van de Bijbel meer betrokken is dan een woord in de brontaal elke keer dat het voorkomt gewoon op dezelfde manier weer te geven Woord-voor-woord vertaling # De basiseenheid in de vertaalpraktijk is gewoonlijk de zin. De volgorde, het aantal en de betekenis van de woorden in een zin kan bij vertaling vaak gaan verschillen van het origineel. Sommige vertalers gaan uit van nog grotere eenheden als alinea, perikoop of zelfs boek Bijbelteksten over het Woord van God - Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, ee

Help - Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling

 1. Woord voor woord (Hardcover). De bekende kinderbijbel van Karel Eykman wordt in het Jaar met de Bijbel voor de negende keer herdrukt, in een groter..
 2. De vertaling moet gesteld zijn in hedendaags natuurlijk Nederlands. Daarom worden in de vertaling alle mogelijkheden van de doeltaal gebruikt om de kenmerken van de brontekst weer te geven. De NBV is een interconfessionele vertaling, uitgebracht in 2004 door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties
 3. Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen. Elk Grieks woord heeft een verwijzing naar woordstudies, vormanalyse en concordantie. Woordstudies van elk Grieks woord in het NT
 4. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'bijbel', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken
 5. Olivetanus — De nederige kleine vertaler van de Franse Bijbel. Het was 13 september Bij het zogenoemde Oude Testament was Olivetanus vastbesloten het oorspronkelijke Hebreeuws woord voor woord te vertalen. Hij zei voor de grap dat Hebreeuws in het Frans vertalen net zoiets was als een lieflijke nachtegaal het lied van een schorre.
 6. Een goed voorbeeld hiervan is de vertaling van het Griekse woord voor 'vlees' in Romeinen 8. Paulus stelt daar vlees tegenover de geest, als twee tegenstrijdige manieren van leven. Omdat vlees dan als beeld van onze lichamelijke verlangens gebruikt wordt, en dit niet een bekend beeld is in het Nederlands, vertaalt de NBV het met 'menselijke natuur' of 'eigen natuur'
 7. Bijbel en Beschouwing in MP3 Download hieronder je mp3 bestanden en luister naar de ingesproken Bijbelboeken en korte overdenkingen hierover. De ingesproken vertaling was de eerste versie van de Herziene Statenvertaling zoals die voor het definitief worden hiervan te vinden was op de website van de HSV

concordantie Statenvertaling - alle woorden in de bijbel

 1. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten
 2. Misvatting: Het laatste deel van Johannes 1:1 moet worden vertaald met 'het Woord was God'. Feit: Hoewel dit vers in veel Bijbels zo wordt vertaald, zijn er ook vertalingen die voor een andere weergave kiezen.In het Grieks komt in Johannes 1:1 twee keer het woord God (theos) voor.Maar grammaticaal is er een verschil. In het eerste geval wordt het woord theos voorafgegaan door het Griekse.
 3. Driehonderd jaar lang was deze vertaling de enige Ierse vertaling van de Bijbel. Elias Hutter en zijn bijzondere Hebreeuwse Bijbels Elias Hutter, een 16de-eeuwse geleerde, gaf twee Bijbels in het Hebreeuws uit die heel bijzonder zijn
 4. Gods woord, het woord Gods of van God, het woord des Heren, de bijbel, de christelijke leefregels, het christelijk geloof.. Dat gaat erin als Gods woord in een ouderling, van een mededeling e.d.: dat wordt zonder enig tegensputteren geloofd of opgevolgd; van voedsel: dat vindt gretig aftrek

Welke Bijbelvertalingen zijn er in Nederlan

Deze vertaling kreeg de naam Vulgata. De rooms-katholieke kerk stond niet toe dat er nog een andere Bijbel werd gebruikt of dat de Vulgata werd vertaald. Hierdoor bleef Gods Woord voor de gewone man, die geen Latijn kende, onbereikbaar. De prijs voor het vertalen. Vanaf 1080 werden er regelmatig pogingen onderrnomen om de Bijbel te vertalen Home Tweedehands Christelijke Boeken Boeken bij de Bijbel Vieringen : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de Psalmen : met twee appendices - Albert Koster (3e herz. druk De Bijbel in Gewone Taal maakt opvallende keuzes. Bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en 1:14, waar in het Grieks de term ho logos staat. De traditionele weergave daarvan is: het Woord.De Bijbel in Gewone Taal kiest voor: Gods Zoon. De openingszin van het Johannesevangelie luidt in de Bijbel in Gewone Taal: 'In het begin was Gods Zoon er al.

Start > Taal > Bijbelse woorden > Logos - Woord. Bijbelse woorden: Logos - Woord Definitie: Logos is een veel voorkomend Grieks woord in het NT. Het duidt op 'de uitdrukking van een gedachte', zowel een idee als een uitspraak.Daarnaast vinden we ook het woord rhèma, dat duidt op 'wat wordt gesproken, een uiting in een toespraak of geschrift' De Bijbel zelf zegt het al: die noemt Christus het Woord van God. Niet het bijbeltje waarmee ik door het land trek, al is het kostbaar en is de Bijbel natúúrlijk het boek dat ik meeneem als ik maar één werk mag meenemen naar een onbewoond eiland. Nee, het Woord van God is een persoon Voor de andere drie begrippen gebruiken sommige vertalingen het woord 'dromedaris' (Leidse Vertaling, Petrus Canisiusvertaling, Willibrordvertaling) en andere de aanduidingen 'jonge kameel' of 'snelle kameel' (NBG-vertaling 1951, Groot Nieuws Bijbel, NBV, Herziene Statenvertaling) Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands Bijbelgenootschap.Het laatste nummer verscheen in oktober 2020

Materiaal voor kinderen en jongeren. Over Bijbel Basics. #durftevragen. NBG-vertaling 1951 . Lees meer . Nieuwe Testament Oud-Katholieke Kerk Plus. Lees meer . Statenvertaling editie 1977 . Lees meer . Statenvertaling 1637 Plus. Lees meer . Willibrordvertaling editie 2012 Plus. Lees meer . Groot Nieuws Bijbel met aantekeningen Plus. Lees. De bijbel is een verzameling overgeleverde geschriften, die samen door diverse kerkgenootschappen en gelovigen gezien worden als het woord van hun god. De christelijke bijbel bestaat uit twee delen: het oude testament , min of meer overeenkomend met de joodse bijbel (Tenach), geboekstaafd voor het begin van de jaartelling; en het nieuwe testament , opgeschreven na de dood van Jezus In 2008 verscheen ook Buiten de Vesting, een woord-voor-woord vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken. Beide boeken zijn liefdevol 'handwerk' (Oussoren schrijft met de hand). De Naardense Bijbel wordt alom geprezen, van links tot rechts in de kerk, door protestanten en katholieken en door literatuurliefhebbers

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Faceboo Het goede nieuws uit Gods Woord, de Bijbel, heeft Spanje in elk geval tegen de tweede eeuw bereikt, via Paulus of via andere christelijke zendelingen. Al gauw ontstonden er in Spanje bloeiende christelijke gemeenschappen. Daardoor had het Spaanse volk behoefte aan een Latijnse vertaling van de Bijbel Beste Bijbel app! Dit is de beste Bijbel App die er is. Het heeft het Woord in verschillende talen en vertalingen voor online en offline gebruik. Er zijn overdenkingen voor alles wat je kan bedenken. Je kan met anderen verbinden en uiteindelijk leren over God en zijn Woord

Concordantie op de Bijbel in de nieuwe vertaling van het

Aantekeningen bij de Bijbel: Bijbelvertalingen Interlineai

Bijbel vertaling in het woordenboek Nederlands - Latijn op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Mijn Bijbel is begin 2018 uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap, nadat ze eerder hun vertaling hadden verwijderd van YouVersion. Deze app is gratis te gebruiken en de vertalingen zijn offline te gebruiken. De app ziet er mooi uit en bevat de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, NBG-vertaling 1951, Groot Nieuws Bijbel en Statenvertaling editie 1977 De Statenvertaling - over een nieuwe Bijbel voor de Republiek Deze nieuwe Nederlandse vertaling moest de inwoners van de Republiek verenigen: één volk, één taal, één Bijbel. En dat is gelukt: weinig boeken hebben zo'n grote invloed op de Noord-Nederlandse cultuur gehad als deze Bijbel Met Dagelijks Woord begint je dag goed! GRATIS een bijbeltekst in je mail of op je smartphone. NBV, NBG'51, HSV, BGT, Naardense, Statenvertaling of Willibror Bedankt voor uw suggestie. Ook het Hebreeuwse woord cheen betekent in de eerste plaats 'gunst', 'goedheid'. Ons woord 'genade' kán die lading wel dekken, maar gaat meestal in de richting van: gratie, vergiffenis, vergeving. Het is dus helemaal niet zo'n voor de hand liggende vertaling van cheen

De vertaling van Het Boek (1987) heeft onder de bijbelvertalingen een bijzondere plaats. Het Boek is namelijk geen directe vertaling uit de brontalen Hebreeuws, Aramees en Grieks. In eigen woorden. Er is gewerkt met bestaande Engelse en Nederlandse bijbelvertalingen. De tekst van de Bijbel wordt in eigen woorden verteld,. Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl , waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken

Concordante vertaling - Wikipedi

Bijbel. In de Bijbel wordt diverse soorten van liefde beschreven, waaronder de liefde van God voor de mens (Joh. 3:16; Rom. 5:8), de liefde tussen mensen waarin het hele boek Hooglied aan is gewijd, maar ook Psalm 45.Deze twee laatste voorbeelden zijn een bekend genre in het oude Midden-Oosten (cf. Ezech. 33:32) De vertaling is zo getrouw mogelijk, maar kromme of niet goed lopende zinnen (zoals je bijvoorbeeld zult zien in een Naardense Bijbel of een Statenvertaling) worden voorkomen. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004), NBG vertaling (1951) en de Willibrord vertaling (1978) zijn voorbeelden van dynamische (begrijpelijke) vertalingen Zowel de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) als de Groot Nieuws Bijbel (GNB) hebben veel aandacht voor de doeltaal (het Nederlands).Toch zijn het twee heel verschillende vertalingen. Dat heeft te maken met het verschil in doelstelling en doelgroep. De GNB is een bijbelvertaling in omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers Aramees komt in de Bijbel zowel in de Hebreeuwse Bijbel als in het Nieuwe Testament voor. Aramees is een Semitische taal die vanaf ongeveer de 11e eeuw v.Chr. tot op heden gesproken werd in Syrië.Aramees was eerst enkel de taal van de Arameeërs, maar in de 8e eeuw v.Chr. werd het de ambtelijke rijkstaal van het Assyrische Rijk.Daardoor werd het gebezigd van Egypte tot Babylonië

Kent u de Nieuwe Bijbelvertaling of de Bijbel in Gewone Taal?Twee vertalingen waar het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de afgelopen jaren aan gewerkt heeft. Op dit moment werkt het NBG aan het afronden van de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 Het woord genade in de Bijbel Hebreeuwse Bijbel. Het Hebreeuwse woord voor genade is cheen; begenadigen is chanan.Cheen of chanan komt 78 keer in de Hebreeuwse Bijbel voor. Een woord dat enige verwantschap heeft met dit begrip is chesed: gunstbewijs, goedertierenheid, trouw. We vinden het vaak in combinatie met emet: waarheid, betrouwbaarheid.Chesed en emet zijn termen uit het verbond: wie. 2 puzzelwoorden gevonden voor `HEBREEUWSE BIJBEL` 5 letters. THORA. 6 letters. TENACH Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons.

ISA: grondtekst toegankelijk voor iedereen! - AME

Bijbel (christendom) - Wikipedi

Studiebijbel - Psalmen I - Studiebijbel - Het Zoeklicht

Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God

Woordenlijst bijbelse begrippen - EO

Toch kon de kerk niet voorkomen dat veel mensen Gods Woord wilden lezen en begrijpen. In de eeuwen die volgden begonnen velen in Europa en andere delen van de wereld zich in te zetten voor de vertaling en verspreiding van de Bijbel, tot voordeel van het gewone volk Daarom, hoer, hoor het woord des HEREN Dagelijks Woord - Een goed begin van de dag Kies je vertaling DagelijksWoord.nl biedt voor ieder wat wils: NBV, NBG'51, Statenvertaling, Willibrord'95, Naardense Bijbel of Herziene Statenvertaling (HSV ‎De bijbel is het geschreven Woord van God. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er in de bijbel staat en wat er oorspronkelijk met een woord of vers bedoeld wordt. Met StudieBijbel kun je op een eenvoudige manier opzoeken wat de betekenis van de oorspronkelijke tekst is. StudieBijbel integreer Levend Woord is een dagboek bij de Bijbel, bij het Woord van God. Het dagboek heet Levend Woord, omdat we hopen dat door het gebruik ervan Gods Woord voor je gaat 'leven'. Deze uitdrukking betekent dat iets heel belangrijk voor je wordt, dat je er steeds nieuwe dingen in gaat ontdekken

Bijbelse woorden: Ruach / Pneuma - Gees

De bijbel in gewone taal is niet een soort nieuwe vertaling van een oud boek, nee het is in gewone taal neergezet, met een hoofdstuk indeling die overzichtelijk is en dus duidelijkheid schept. Het gevaar bestaat dat je, al lezend, vergeet wat je wilde opzoeken en het hoofdstuk gewoon uitleest, hetgeen in de oudere uitgaves van de bijbel, niet vaak aan de orde was Stichting Dagelijks Woord heeft geen invloed op de inhoud en/of reclame binnen het kader. Deze externe website kan cookies en vergelijkbare technieken gebruiken. Via deze pagina biedt Stichting Dagelijks Woord de mogelijkheid om makkelijk te schakelen tussen verschillende bijbels Het is moeilijk om gefocust te blijven op God & Zijn Woord. Daarom geeft de gratis YouVersion Bijbel App je hulpmiddelen om elke dag God's hart te zoeken: luister naar Luisterbijbels, creëer Gebeden, lees met Vrienden, ontdek meer dan 2000 Bijbelvertalingen en veel meer Op de kaart Op deze kaart staan 31 dialectwoorden voor `bijbel`. Zoom in of verschuif de map om ze beter te zien. Klik op een woord om de naam van het dialect te zien

Gratis - Koran woord voor woord voordrager met vertaling ,quran softwar Transcripties van de woorden en zinnen:www.alfadeur.nl. Klik - Nederlands oefenen - Alfa A - Woord voor woord.Docentenhandleiding:www.alfadeur.nl - kennispl..

De Bijbel vertalen uit het Hebreeuws en Grieks NW

de bijbel: Nederlands → Nederlands. Woordvertalingen. Gratis 37-talig vertaalwoordenboek. Arabisch, Bulgaars, Chinees, Deens, Duits, Engels, Estisch, Fins, Frans. Nederlandse synoniemen voor Bijbel - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe Vertalingen van de Bijbel & Statenvertaling. getrouwe­vertaling.nl vertalingen van de Bijbel - Statenvertaling. Home Statenvertaling Herziene SV Voor een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten zie hieronder bij Site info. De website is gestart in augustus 2010 De Volkskrant over de Naardense Bijbel . De Naardense Bijbel is een literaire prestatie van jewelste. Het boeiende aan deze vertaling is dat zij ondanks het woord-voor-woord-principe geen Nederhebreeuwse orakeltaal bevat, maar juist klinkt als een klok

In de Naardense Bijbel komen geen goddelozen meer voor. Staan ze ook niet in het Hebreeuwse en Griekse origineel? Nee, daar staan ze niet in! In het Grieks komt het woord één of twee keer voor in het Nieuwe Testament: atheoi, atheïsten, mensen zonder God, mensen die geen God belijden.Veel vaker komt het woord asebeia of asebeis voor. Dat betekent zoiets als 'on-vrezend' Het Woord van God, de hele Bijbel, teruggeven aan het Joodse volk. Want ook het Nieuwe Testament behoort tot hun erfgoed. Dat Joodse mensen niet enthousiast op het Nieuwe Testament zouden reageren, kon ik me nog wel voorstellen, hoewel het me regelmatig heeft verrast hoe open ze ervoor staan

Bijbelstudie

De keuze voor een bepaalde bijbelvertaling is heel persoonlijk; kijk daarom rustig rond in de webshop en lees de uitleg bij de soorten Bijbels en de vertalingen. De Bijbel in Gewone Taal wordt bijvoorbeeld beschouwd als een betrouwbare Bijbel, omdat deze is vertaald vanuit de oorspronkelijke bronteksten Nederlandse synoniemen voor 'bijbel'. N.B. De resultaten hieronder komen van derde partijen. Zie ook resultaten uit onze eigen synoniemendatabank voor bijbel Dat kan vooral interessant zijn in verband met het veelbesproken tweede gedeelte van Jo 1:1, dat in veel vertalingen luidt: 'En het Woord was bij God, en het Woord was God.' In tegenstelling tot het Grieks, het Syrisch en het Latijn heeft het Sahidisch-Koptische dialect een onbepaald lidwoord (dat in sommige opzichten overeenkomt met het Nederlandse 'een')

Elberfelder Bibel ebook | Duits | Importantia PublishingRUSSISCHE KINDERBIJBEL KOPEN | BijbelWebshopHet Boek (Kleine uitgave) - Living Bibles (9e druk 1999Kerkgeschiedenis10e keer schrijft Coby Poelman mee aan Bijbels dagboekMatteüs 5:8 - Bijbeltekst van de dag - DailyVersesChristelijknieuws

Download de gratis Bijbel App. Tientallen miljoenen mensen gebruiken de Bijbel App om Gods Woord een deel van hun leven te maken. Download de gratis app en krijg toegang op je bladwijzers, notities en leesplannen vanaf elke plek. Geniet van honderden vertalingen, inclusief audio, alles op je mobiele apparaat Start > Taal > Bijbelse woorden > Shalom - Vrede. Bijbelse woorden: Shalom - Vrede Definitie: Het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom; het bijbehorende werkwoord is shalam.De betekenis is niet beperkt tot de afwezigheid van strijd, maar het beschrijft een algeheel welbevinden of een leven in harmonie met anderen Heb meerdere Bijbels (verschillende vertalingen) maar dit is mijn 'to go' Bijbel. Enige wat ik zelf heel fijn had gevonden; het is geen 'red letter Bible' (het Woord van Jezus in het rood). Verder raad ik deze Bijbel absoluut aan Bij ieder woord vind je naast de betekenis ook de referenties naar de teksten waar het woord voorkomt. Wat is het niet. Dr. Strong heeft geen vertaling gemaakt en zijn concordantie is geen commentaar. Het is ook geen vertaling als bijvoorbeeld de Naardense Bijbel of de Amplified Bible die een strikte vertaling aanbieden Ook de vertaling 'een mens van vlees en bloed', dat de Groot Nieuws Bijbel kiest, is als te breedsprakig voor de proloog afgewezen. De vertaling 'is mens geworden' is compact en geeft de betekenis goed weer: 'het Woord' werd deel van de stoffelijke wereld, kwam als sarx, als 'mens' bij 'ons', mensen, wonen Geschreven bij De Bijbel voor ongelovigen 1 Het begin, Genesis. Ook voor gelovogen is het goed om de bekende verhalen vanuit een ander perspecteif te lezen. Mensen die minder zelfverzekerd in het geloof staan en mensen om zich heen hebben die zich afvragen wat de functie van God voor gelovigen is en of je ook zonder God kunt

 • Eric Clapton Unplugged Guitar.
 • Milieuvriendelijke voertuigen.
 • Canicross Winkel.
 • Transfer papier Bruna.
 • Jeukende uitslag kind.
 • Spiegelkast aanbieding.
 • Redactie Friesch Dagblad.
 • Alpha male.
 • Orpington splash.
 • China kleding informatie.
 • Cheesecake invriezen.
 • Tribord zwemvest.
 • Leerlooien.
 • Belgisch hardsteen terrastegels.
 • Jimi Hendrix Rainbow Bridge LP.
 • Poppies kopen.
 • Terrine maken.
 • Roger Waters Us and Them.
 • Grote Agapanthus kopen.
 • Duel Links characters.
 • Vitas was at tomorrowland.
 • Free downloads.
 • Folievijver aanleggen.
 • Glycerine Kruidvat.
 • Gary barlow youtube forever love.
 • Samenvatting The Wolf of Wall Street.
 • Gewichtheffen vrouwen.
 • Spiderman Homecoming wiki.
 • Eton mess Nigella.
 • Rentetarieven KBC.
 • Eton mess Nigella.
 • Blauwe Skechers.
 • .Net Core C#.
 • Remklauw stickers Jaguar.
 • Radio Tour de France presentatoren.
 • 4x4 Botswana trips.
 • Remembrance poppy when to wear.
 • Maximale snelheid harmonische trilling.
 • Bush (band).
 • Osmose aardappel.
 • IPhone make GIF from video.